• Bizlere Ulaşabilirsiniz...
  • Merkez Ofis : Esenkent Mh. Enver Paşa Cd. Villa No : 26 EsenYurt / İSTANBUL
  • Tel : (212) 852-70 32 - (*123)(*124)
  • Fabrika : Org.San.Böl. 4 Cd. No : 7 Çerkezköy / Tekirdağ
  • Tel : (282) 758-13 62

Kişisel Verileri Koruması ve İşlenmesi Hakkında

Henateks Boya ve Apre San. Ve Tic. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞANLARI AYDINLATMA METNİ

 

 

Henateks Boya ve Apre San. Ve Tic. A.Ş unvanıyla (bundan sonra Henateks olarak adlandırılacaktır) , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Henateks tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Henateks , Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde, veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatıyla kişisel verilerinizi (Araç kullanım bilgileri, biyometrik veriler, sabıka kaydı, güvenlik kamera kayıtları, fotoğraf ve video kayıtları, din bilgisi, hukuki işlem verileri, iletişim, kimlik, meslek bilgisi, sağlık ve özlük bilgileri) kurum içerisinde işlenebilmektedir. Henateks, Kanunların zorunlu kıldığı ve alınması gereken kişisel veriler haricinde aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir;

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

- Çalışanlarımızın özlük ve bordrolama süreçlerinin yürütülebilmesi, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, kurum etik kurallarına uygun hareket edilebilmesi, disiplin süreçlerinin yönetimi, personel yan haklarının yerine getirilebilmesi ve demirbaş ve zimmetlerin yönetimi

- Çalışanlarımızın iş akdi ve mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,

- Stajyerlerin, staj süreçlerine ilişkin insan kaynakları faaliyetlerini planlanması,

- Kurum kalite süreçlerinin, mevcut standartların ve kamu kurumları ile yürütülecek olan dokümantasyon çalışmalarının yürütülebilmesi,

- Acil durumlarda çalışanlarımızla iletişimin sağlanabilmesi ve ilgili makamlara çalışan bilgilerinin verilebilmesi ve resmi yazışmaların yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi,

- Toplantı, etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilebilmesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilebilmesi,

- Mal / Hizmet satın alım faaliyetlerinde tedarik süreçlerinin yürütülebilmesi,

- Çalışan yan haklarından doğan ve çalışan iş süreci ile ilgili tüm lojistik faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi, çalışanlar ile iletişim sağlanabilmesi, gelen kargoların yanlış kişilerin eline geçmesinin önlenebilmesi,

- Çalışanlarımızın işi gereği ulaşması gereken bilgilere erişim yetkilerinin tanımlanabilmesi,

- Yetkili makamlar tarafından yapılan denetimlerin ve iş faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi,

- Çalışanlarımızın hukuk süreçlerinin yürütülebilmesi ve çalışan haklarının korunabilmesi,

- Fuar, etkinlik, toplantı vb. şirket tanıtım faaliyetlerinin tanıtımı ve reklam süreçlerinin yürütülebilmesi için çalışanlarımızın görsel bilgileri kullanılabilmektedir,

- Firma fiziksel güvenlik önlemlerinin temin edilebilmesi, çalışan ve kurum bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi,

- Firma hijyen ve temizlik faaliyetlerinin sorunsuz yürütülebilmesi ve denetimi,

- Çalışanlarımıza araçların tahsis edilebilmesi, araçların bakım ve servis hizmetlerinin yürütülebilmesi, sigorta ve hasar süreçlerinin yürütülebilmesi,

- Tesislerimizde bulunan makinaların bakım süreçlerinin yürütülebilmesi,

- Müşterilerimiz ile iletişimin sağlanabilmesi, iş süreçlerimize yönelik iyileştirme önerilerinin alınabilmesi,

- Ürün ve hizmet satış süreçlerimizin yürütülebilmesi,

- Bilimsel ürün tanıtımlarının yapılabilmesine yönelik toplantı etkinlik ve organizasyonların gerçekleştirilebilmesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilebilmesi,

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.henateks.com internet adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; http://www.henateks.com internet adresinden yayınlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

İlgili kişilerden elde edilen kişisel veriler, kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Henateks, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı tedarikçiler, Grup Şirketi,Ruhsat Sahibi Firmalar, Eğitim Kurumları, Sağlık Hizmet Sağlayıcıları, Şirket İçi Departmanlar ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir. Henateks bünyesindeki kişisel verileriniz, sizlere beyan edilen kişisel verilerin alınma amaçları ile sınırlı kalmak kaydıyla yurtdışı ile paylaşılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda, Henateks’e başvuruda bulunabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Henateks tarafından en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Henateks tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

- Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

7. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

Yazılı talebinizi noter aracılığı ile Esenkent Mah. Enver Paşa Cad. Villa No : 7

Esenkent /İstanbul/Türkiye adresine veya aşağıda belirtilen şirketlerimizin kayıtlı kep adreslerine gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz

gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınız noter aracılığı ile başvurmanız halinde, başvurunuzun kurumumuza tebliğini müteakip başlayacaktır. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri ve Başvuru Yöntemleri;

gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınız noter aracılığı ile başvurmanız halinde, başvurunuzun kurumumuza tebliğini müteakip başlayacaktır. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri ve Başvuru Yöntemleri;

Kişisel verileriniz ile ilgili tüm talep ve başvurularınızı Kişisel Veri Başvuru Formu dokümanını doldurarak yapabilirsiniz. Başvuru sürecinizin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Kişisel Veri Başvuru Formu’nda “Veri Sorumlusu” seçeneğinin doldurulması önem arz etmektedir.

Veri Sorumlusu Noter Aracılığı İle Kep Adresi İle Bizzat Yapılacak Başvurular

Henateks Boya Ve San. Tic. A.Ş.

Esenkent Mah. Enver Paşa Cad. Villa No : 7 Esenkent / İstanbul

henateks@hs02.kep.tr

Bizzat yapılacak başvurularda, başvuru sırasında başvuru sahibinin kimliğini gösteren belge ibraz etmesi gerekmektedir.